วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนพูวัดพิทยาคม บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริการชุมชน พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน”

 

 พันธกิจ (Mission)

1)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร การจัดการ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3)  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4)  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา

5)  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6)  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน

7)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8)  ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

9)  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชุน

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน